دراپز
به پس انداز کردن حتی فکر هم نکنید

دراپز هر روز به حساب بانکی متصل شده شما سر می زند و رفتار مالی شما را تحلیل می کند و بر اساس یک الگوریتم فرا ‌ابتکاری، تعیین می کند که چه مبالغی را در چه زمانهایی می تواند برای شما به صورت خرد خرد و پویا پس انداز کند.

دراپز چطور کار می کند؟
استفاده از دراپز بسیار آسان است
ثبت نام
در دراپز ثبت نام کنید.
اتصال به حساب
حساب بانکی فعال خود را به دراپز وصل کنید.
هدف گذاری
هدفتان برای پس انداز کردن را تعیین کنید.
و...
به ادامه زندگیتان بپردازید!
بیشتر در این مورد بدانید

چرا دراپز؟

بیشتر در این مورد بدانید

امنیت

در دراپز، بزرگترین دغدغه ما امنیت است و به همین دلیل تلاش کرده ایم بالاترین حد امنیت را چه از نظر فنی و چه از نظر فرایندی و عملیاتی برای شما فراهم کنیم بیشتر در این مورد بدانید

افتخارات کسب شده توسط دراپز
پس‌انداز کردن رو شروع کنید!